Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Ny rapport om samhällsfastigheter visar på stora skillnader i vem som hyr från privata fastighetsföretag

Kommuninvest publicerar idag den nya rapporten ”Samhällsfastigheter – Vem hyr vad ifrån vem?”. Rapporten visar att drygt en fjärdedel av alla samhällsfastigheter ägs av privata fastighetsföretag. Rapporten visar också att det finns stora skillnader mellan olika grupper av hyresgäster när det gäller hur mycket som hyrs ut och vilken typ av fastigheter det är som hyrs in.

Rapporten Samhällsfastigheter – vem hyr vad ifrån vem? beskriver hur marknaden för samhällsfastigheter ser ut. Marknaden för samhällsfastigheter uppgår till över 100 miljoner kvm. På efterfrågesidan återfinns 350 statliga myndigheter, 290 kommuner, 20 regioner och tusentals små och stora privata utförare inom utbildning, omsorg och sjuk- och hälsovård.

Rapporten visare att staten, kommunerna och regionerna äger närmare tre fjärdedelar av lokalytan och utnyttjar 90 procent. De privata fastighetsföretagen äger en dryg fjärdedel av lokalytan medan de privata utförarna av välfärdstjänster använder tio procent.

Av den lokalyta som tillhandhålls av privata fastighetsägare och som hyrs in av offentlig finansierade hyresgäster står kommunerna för enbart 30 procent. Sett till kommunernas totala lokalbehov på cirka 60 miljoner kvm står externt inhyrda lokaler för endast 13 procent.

Valfrihetsreformer inom utbildning, omsorg och vård samt en ökad separation i offentlig sektor mellan driften av fastigheten och den verksamhet som bedrivs i densamma har tillsammans bidragit till att marknaden för inhyrning av samhällsfastigheter från privata fastighetsföretag de senaste tre decennierna ökat. Rapporten visar att kommunerna är den grupp som hyr lägst andel i förhållande till sitt totala lokalbehov.

– Det vi kan se är att det finns stora skillnaderna mellan olika kommuner när det gäller användning av privata alternativ för verksamhetens lokalförsörjning. För det stora flertalet kommuner förefaller inhyrning av lokaler vara en marginell företeelse och den privata hyresvärden är oftast ett lokalt eller regionalt fastighetsföretag snarare än något av landets större samhällsfastighetsbolag, säger Mattias Bokenblom, Senior Analytiker på Kommuninvest.

Rapporten visar även att det är ett färre antal kommuner som driver upp volymerna inhyrd lokalyta och att inom de områdena där det är vanligast att hyra in fastigheter för verksamheter, är inom äldreboenden och gruppboenden inom LSS. Inom dessa segment är andelen inhyrd lokalyta betydligt högre än inom segmentet utbildning för barn och unga.

– I spåren av Samhällsbyggnadsbolagets (SBB) finansiella utmaningar har användning av privata fastighetsföretags lokaler för att bedriva offentlig verksamhet fått stor uppmärksamhet. På vissa håll har det skapats en bild av att svenska kommuner och regioner hyr en icke försumbar andel av sina förskolor, skolor, äldreboenden och vårdcentraler. Vår rapport visar att den verksamhet som kommuner och regioner bedriver i de flesta fall sker i lokaler som kommunerna och regionerna själva äger och förvaltar. Det vi däremot kan se är att vårdcentraler, äldreboenden och LLS-boenden hyrs in i högre utsträckning än förskolor och skolor, säger Mattias Bokenblom, Senior Analytiker på Kommuninvest.

Kommuninvest har sammanställt och analyserat officiell statistik och information från olika källor.

Länk till rapporten:

Läs mer i Kommuninvests nya rapport Samhällsfastigheter – vem hyr vad ifrån vem? 

För mer information:
Mattias Bokenholm, Senior Analytiker, tel: 070-223 11 42
e-post: mattias.bokenblom@kommuninvest.se

Victoria Preger, Kommunikationschef, tel: 070-266 87 26
e-post: victoria.preger@kommuninvest.se

Dela