Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Upplåningsstrategi med fokus på benchmarkupplåning

Upplåningsbehov 2020

150 – 160

miljarder kr i långfristig upplåning

Utfall förväntas i den övre delen av intervallet. Prognos daterad 23 juni 2020


Upplåning per 2020-08-31

(Jämförs med prognosen för 2020, 160 mdkr)

mdkr

* Potentiellt uppsägningsbart

Det övergripande målet för Kommuninvest är att på ett hållbart sätt minimera de långsiktiga upplåningskostnaderna för svenska kommuner och regioner. För att vi ska kunna erbjuda våra kunder attraktiva finansieringsvillkor ställs stora krav på hur vi bedriver vår upplåningsverksamhet. Vår ALM-strategi innebär i korthet:

  • Tydlig upplåningsstrategi med fokus på benchmarkupplåning.
  • Konservativ likviditetsreserv bestående av höglikvida tillgångar.
  • God matchning mellan tillgångar och skulder.

Anpassning av verksamheten till ny ALM-strategi har gjorts under 2017 och innebär i korthet:

  • Minskad, men betydligt likvidare likviditetsreserv
  • Ökad flexibilitet i att matcha upplåning och utlåning
  • Fortsatta investeringar i att öka investerarbasen
  • Tydlig ambition att öka kommunikationen till marknaden genom transparens och förutsägbarhet i upplåningen

Vår långfristiga upplåning har en tyngdpunkt på benchmarkupplåning i SEK och USD, inklusive grön finansiering. Under 2019 togs beslut om att även inkludera EUR som en strategisk marknad. Bolaget lånar också upp i så kallat Uridashi-format på den japanska marknaden.

Att minimera refinansieringsrisker är prioriterat och innebär ett kontinuerligt intresse av att aktivt köpa tillbaka obligationer med kortare löptider, framförallt våra svenska benchmarkobligationer.

Aktiviteten i våra korta upplåningsprogram styrs i första hand av utlåning med kort kapitalbindning, finansiering av likviditetsreserv, upplåningsförfall och återköp av obligationer.

Faktorer som styr upplåningsaktiviteter:

  • Efterfrågan från medlemmar
  • Upplåningsförfall
  • Upplåningspriser i våra strategiska marknader

Historisk upplåning 2017-2019