Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Kommuninvest lånar upp till lägre kostnad med grön obligation

Kommuninvest har gett ut sin fjärde gröna obligation, och den andra i svenska kronor. På måndagen emitterades en grön obligation om 3 miljarder kronor, årets hittills näst största i svenska kronor. Tack vare god efterfrågan och en övertecknad orderbok kunde obligationen prissättas 3 räntepunkter lägre än Kommuninvests traditionella svenska obligationer.

Den gröna obligationen köptes av såväl inhemska som internationella investerare. Bland placerarna ingick Affirmative Investment Management, AI Pension, AP7, Blackrock, Danske Capital, Folksamgruppen, Länsförsäkringar Bank, Nordea Fonder, PostFinance AG, Raiffeisen KAG, SEB Fonder, Swedbank Robur samt Öhman fonder.

Sedan det gröna upplånings- och utlåningsprogrammet lanserades i juni 2015 har 17,4 miljarder kronor emitterats i gröna obligationer, vilket gör Kommuninvest till största svenska emittent. Fyra gröna obligationer har emitterats hittills, varav två i svenska kronor och två i US dollar. Måndagens transaktion var den näst största i svenska kronor under 2018. Den slutliga orderboken uppgick till 4,5 miljarder kronor, med deltagande både från inhemska och internationella investerare.

Kommuninvests gröna obligationer finansierar investeringsprojekt i ett 80-tal svenska kommuner och landsting/regioner, bland annat det nya operationscentrumet på centralsjukhuset i Karlstad, Ängens avloppsreningsverk i Lidköping, bostadsområdet Aspö Ekologi i Skövde samt Wisbygymnasiets nya lokaler på Gotland. Totalt hade Kommuninvest i mitten av april 2018 beviljat 27,4 mdkr i gröna lån till 155 investeringsprojekt.

Enligt Kommuninvests effektrapport, s.k. impact report, bidrar projekt som finansierats med gröna lån till att minska eller undvika närmare 515 000 ton i årliga koldioxidutsläpp. Det motsvarar utsläppen från cirka 350 000 bilar med en körsträcka om 1 200 mil per år.

Kommentar från Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning på Kommuninvest:

– Gröna obligationer är på stark frammarsch och vi är glada över att kunna bidra med årets hittills näst största transaktion i svenska kronor. Investerarna inkluderar välrenommerade gröna investerare, såväl svenska som internationella. Att investerare accepterar lägre ränta visar att hållbarhet har ett tydligt värde, och det underlättar för Kommuninvest att understödja kommunsektorns gröna omställning.

Tomas Werngren, Kommuninvests VD, är övertygad om att kommunsektorn kan ge väsentliga bidrag till skapandet av en grön finansmarknad, vilket ses som ett viktigt inslag för att nå de globala klimatmålen.

– Gröna obligationer pekas ut som viktiga möjliggörare när investeringar som tar sikte på Parisavtalet ska finansieras. Kommunsektorn investerar för över 150 miljarder om året, ofta i klimat- och miljörelaterade projekt som byggnader och energiinfrastruktur, säger han. Att så många kommuner nu väljer Gröna lån för sina investeringar vittnar om ett starkt intresse för att synliggöra de åtgärder man vidtar för att hantera lokala och globala klimatutmaningar.

Utlåningschefen Björn Söderlundh uppskattar att 15-20 procent av Kommuninvest totala utlåning kan vara grön inom några år, eller cirka 45-65 miljarder med aktuell utlåningsvolym. För närvarande är andelen dryga 6 procent.
– I en stor del av svenska kommuners investeringar finns ett tydligt fokus på hållbarhet och miljönytta, säger Björn Söderlundh. Många kommuner är intresserade av att kunna erhålla en miljömärkning på lån som finansierar dessa investeringar.

 

FN-pris för grön finansieringsmodell

Under sitt ramverk för gröna obligationer lånefinansierar Kommuninvest svenska kommunala investeringsprojekt inom åtta områden, inklusive förnybar energi, energieffektivisering, gröna byggnader, kollektivtrafik, vattenhantering och avfallshantering. Kommuninvest förväntar sig en fortsatt ökning av den gröna utlåningen, och att kunna vara en frekvent emittent av gröna obligationer, i flera valutor.

Kommuninvests betydelse för att aggregera gröna upplåningsbehov och ge kommunala låntagare kostnadseffektiv tillgång till nationella och internationella kapitalmarknader har uppmärksammats av FN, ta nationerna, som 2017 tilldelade Kommuninvest sitt United Nations ”Momentum for Change” Climate Solutions Award i samband med klimatkonferensen COP23 i Bonn, Tyskland.

 

Främjar kompetensutveckling och samverkan

Kommuninvests ramverk för Gröna obligationer har utvecklats i nära samarbete med miljöexperter från Borås, Göteborg, och Örebro kommuner, Uppsala Läns Landsting samt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Dessa experter ingår också i den miljökommitté som utvärderar och godkänner de projekt som kan ingå för finansiering med Gröna obligationer.

– Vår erfarenhet är att arbetet med gröna obligationer och gröna lån främjar samarbete och ökad ömsesidig förståelse mellan finans- och miljöavdelningar, säger Hanna Arneson, hållbarhetsstrateg på Örebro kommun och en av kommittémedlemmarna. Dessutom ökar möjligheten att sprida kunskap om kommunsektorns miljöarbete och därigenom inspirera andra samhällsaktörer att fördjupa sitt engagemang.

 

Mer information

Se Press Points (på engelska)

Gröna obligationer

 

 

 

Kontaktinformation

Björn Bergstrand, Hållbarhetschef/Senior Investor Relations Manager
Tel: +46 (0) 70-886 94 76, e-post: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Tobias Landström, biträdande Chef för Skuldförvaltning
Tel: 010-470 87 59, tobias.landstrom@kommuninvest.se

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning
Tel: 010-470 87 06, christian.ragnartz@kommuninvest.se