Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Nya obligationen K2611 lanseras i det svenska obligationsprogrammet

Kommuninvest kommer inom kort, och givet marknadsförutsättningar, att emittera en ny obligation i det svenska obligationsprogrammet. Obligationen, benämnd K2611, får förfall den 12 november 2026. Avsikten är att erhålla benchmarkstatus med 3 miljarder kronor utestående första handelsdagen. De slutliga villkoren fastställs inom kort.

Kommuninvest finansierar mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld, och har en betydande andel av sin upplåning i ett benchmarkprogram för obligationsutgivning i svenska kronor. Totalt utestående volym i programmet uppgår till ca 193 miljarder kronor i åtta obligationer.

– Vi fortsätter uppbyggnaden av det svenska obligationsprogrammet, som successivt blivit en väl etablerad del av den svenska räntemarknaden. Fokus ligger fortsatt på transparens, förutsägbarhet och att i möjligaste mån kunna tillmötesgå investerares behov, säger Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltningen.

Det svenska obligationsprogrammet är kommuners och regioners gemensamma program för upplåning i kapitalmarknaden. Genom att tydligt fokusera upplåningen till ett fåtal marknader ges förutsättningar att växla ut på bolagets grundläggande idé – att genom samarbete skapa förutsättningar för effektiv finansiering för kommuners och regioners investeringar.

Kommuninvests nuvarande prognos för långfristig upplåning för 2019 är 100-120 miljarder kronor, med förväntningar om utfall i den högre delen av spannet.

 

För ytterligare information

Christian Ragnartz
Chef för Skuldförvaltning
Tel: 070-607 38 34
E-mail:christian.ragnartz@kommuninvest.se

Pelle Ekestubbe
Senior förvaltare
Tel: 010-470 88 62
E-mail: pelle.ekestubbe@kommuninvest.se

Björn Bergstrand
Chef för Medierelationer
Tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76
E-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se