Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Inför höstbudgeten: ”Låt inte riskskatten slå mot välfärden”

Det politiska arbetet är nu igång efter sommaren. Regeringen är inne i en period där det fattas viktiga beslut om hur höstbudgeten ska utformas. Senast 20 september ska budgetpropositionen läggas fram. Därmed är det dags för regeringen att välja väg när det gäller förslaget om en s k riskskatt för banker och andra kreditinstitut.

Förslaget presenterades i en uppdaterad version 24 maj och snabbremitterades till 18 juni. I remissvaren fanns en bred, stark och enstämmig kritik från kommunsektorn mot planerna på att låta kommunal samverkan genom Kommuninvest omfattas av skatten. Detta skulle dra ca 330 miljoner per år från redan ansträngda välfärdsbudgetar. Hårdast skulle de små och medelstora kommunerna drabbas. De har som regel inga möjligheter till upplåning i egna program och skulle tvingas bära en tung del av skattekostnaden.

Det enda rimliga – vilket var den glasklara slutsatsen från kommunsektorn – är att skapa ett undantag för Kommuninvest. Ett sådant är lätt att motivera, med hänsyn både till välfärden och syftet bakom skatten. Regeringens avsikt är att öka beskattningen av kreditinstitut som vid en finansiell kris riskerar att orsaka väsentliga indirekta kostnader för samhället. Enligt Riksgälden är Kommuninvest inte ett sådant institut, utan hör till en kategori utpräglade lågriskinstitut som inte bedöms föra med sig sådana risker.

Det handlar även om förtroende. Om regeringen litar på att kommuner och regioner står för sina garantier – vilket det vore mycket anmärkningsvärt om man inte gjorde – finns det i Kommuninvest ingen reell risk av det slag som anges som motiv för skatten.

Regeringen har, enligt uppgift, haft en svår underhandsdialog med EU-kommissionen om en eller ett par undantagslösningar. Men efter det återstår alltjämt andra alternativ som definitivt kan fungera. Kommuninvest har presenterat konkreta och snabbt genomförbara förslag till lösningar.

– I det nu pågående budgetarbetet är det hög tid för regeringen att ta till sig av kritiken från en samlad kommunsektor och verkligen gå till botten med bristerna i förslaget. Om regeringen vill driva förslaget vidare måste man först se till att skapa ett undantag för Kommuninvest. Vi ser alltså att snabba lösningar är realistiska. Att hålla fast vid förslaget i hittillsvarande form måste vara uteslutet, säger Linda Frohm, vice ordförande i Kommuninvest Ekonomisk förening.

– Vi menar att regeringen, i ett ansvarstagande agerande, har två möjliga vägar att gå. Antingen för man omgående in det undantag som krävs för att förhindra att riskskatten slår mot välfärden. Eller så lägger man det nu aktuella förslaget år sidan. Där skulle ett balanserat utredningsuppdrag kunna vara ett sätt att ändå driva processen vidare. Att försöka få till stånd ett skatteupplägg med så negativa konsekvenser för välfärden vore orimligt, säger Göran Färm, ordförande i Kommuninvest Ekonomisk förening.

För ytterligare information

Tomas Werngren
VD
Tel: 070-645 06 69
E-mail: tomas.werngren@kommuninvest.se

David Ljung
Kommunikationschef
Tel: 073-068 45 45
E-mail: david.ljung@kommuninvest.se

Briefing om riskskatten