Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

 
Delårsöversikt 2019

Kommuninvest i Sverige AB

Kommentar från VD

Fortsatt låga räntenivåer bidrar till låga finansieringskostnader för kommunsektorn, vars låneskulder växer men förhåller sig på stabil och låg nivå jämfört med BNP. Utmaningen handlar snarare om kompetensförsörjningen, och dess påverkan på kostnaderna. I botten ligger den demografiska utvecklingen, med en ökande andel äldre och yngre i förhållande till invånare i arbetsför ålder.

VD har ordet

Viktiga händelser

EU:s nya bankpaket offentliggjort
I juni 2019 publicerade EU det slutgiltiga lagstiftningspaketet rörande kapitaltäckningsreglerna (CRD/CRR IV), inklusive krav på bruttosoliditet. Förändringarna innebär en särskild reglering för så kallade Public Development Credit Institutions (PDCI), till vilka Kommuninvest bedömer sig tillhöra. Detta innebär mer rimliga kapitalkrav för Kommuninvests del.

Stärkt marknadsposition
Trenden mot att allt fler medlemmar lägger en allt större del av sin totala upplåning hos Kommuninvest fortsätter. Idag har fler än 200 medlemmar, främst mindre och medelstora kommuner, mer än 95 procent av sin upplåning hos Kommuninvest. Under perioden ökade Kommuninvests utlåning med 9 (7) procent, och den bedömda andelen av kommunsektorns totala externa låneskuld ökade till 57 (55) procent.

Gröna lån
Fortsatt god efterfrågan på Gröna lån, finansiering för kommunala investeringsprojekt som främjar övergången till lägre koldioxidutsläpp och hållbar tillväxt. Över 50 mdkr i Gröna lån har beviljats till 284 projekt i 124 kommuner och regioner. Andelen Gröna lån i förhållande till total utlåning ökade till 9,0 (7,4) procent.

Flerårsöversikt Kommuninvest i Sverige AB

  2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Balansomslutning, mnkr 469 297,4 430 756,9 417 202,1 356 942,6 361 725,4
Utlåning (redovisat värde), mnkr 388 448,6 331 404,9 355 710,0 310 147,3 276 982,1
Periodens resultat, mnkr 282,5 306,1 586,1 876,0 309,8
Medlemmar, totalt 289 288 288 288 286
varav kommuner 277 277 277 277 275
varav regioner 12 11 11 11 11
Kärnprimärkapitalrelation1, % 156,3 161,3 188,4 212,4 103,7
Primärkapitalrelation2, % 156,3 161,3 188,4 212,4 103,7
Total kapitalrelation3, % 156,3 161,3 188,4 212,4 122,1
Bruttosoliditetsgrad enligt CRR4, % 1,55 1,70 1,75 1,78 1,56

1) Kärnprimärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp.
2) Primärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp.
3) Total kapitalbas i relation till totalt riskexponeringsbelopp.
4) Primärkapital i relation till totala tillgångar och åtaganden (exponeringar). 

Utlåning och upplåning

Utlånings­portföljen per lån­tagar­kategori

30 juni 2019 (31 dec 2018)


*) Delar av utlåningen till kommuner vidareutlånas till kommunala bolag via kommunala internbanker.

Kommuninvests största låntagargrupper är kommuner och kommunala bostadsföretag. 30 juni 2019 stod de för totalt 71 (71) procent av den totala utlåningen.

Nyupplåning per program**

1 jan–30 jun 2019 (1 jan–30 jun 2018)

 

**) Exkl. certifikatupplåning

Antal medlemmar och utlåningsvolym,
1987– 2019 (30 juni)

*30 juni
De främsta för­klaringarna till den ­historiska utlåningstillväxten är ett ökande kommunalt upplånings­behov, fler medlemmar i Föreningen samt att medlemmarna valt att lägga en allt större del av sin upplåning hos Bolaget.

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på cirka 469 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och Sveriges sjätte största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro