Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

För ett gott och hållbart samhälle

Hållbarhet genomsyrar hela vår organisation – från vision och uppdrag till affärsverksamhet.

Genom ett långsiktigt och seriöst hållbarhetsarbete bidrar vi till vår vision om ett gott och hållbart samhälle. 

Vårt hållbarhetsarbete har tre perspektiv

Hållbar finansiering

Kommuninvest finansierar kommuner och regioners utveckling och investeringar för ett gott och hållbart samhälle. Verksamheten bidrar till att medborgarnas skattepengar används så effektivt som möjligt och att öka stabiliteten i det finansiella systemet. Finansiering till lägsta möjliga kostnad är centralt. 

  • Kostnadseffektiv och stabil finansiering  
  • Långsiktig analys  
  • Kunskapsbyggande inom hållbar finansförvaltning 
  • Digitala verktyg som förbättrar kommuner och regioners interna beslutsprocesser 

Genom att ”poola” kommunala lånebehov och kanalisera dem genom en organisation kan skalfördelar uppnås, och förvaltningskostnader hållas på en låg nivå. Det gör att skattemedlen räcker längre. 

Minst lika viktigt är att kunna erbjuda medlemmarna finansiering även vid oro på de finansiella marknaderna. Att vi kunnat upprätthålla kommunsektorns finansieringsförmåga även när det varit som mest oroligt skapar trygghet och bidrar till finansiell stabilitet. 

Gröna lån främjar hållbar omställning 

För att synliggöra och stimulera kommunsektorns arbete mot miljömål erbjuder vi Gröna lån. Godkända projekt måste främja övergången till ett klimattåligt samhälle med låga utsläpp och ingå i ett systematiskt miljöarbete hos låntagaren. 

Sveriges största emittent av gröna obligationer 

Våra Gröna lån finansieras genom att vi emitterar gröna obligationer. Den första obligationen gavs ut 2016. Idag är vi Sveriges största emittent av gröna obligationer. Återrapportering från finansierade projekt finns i Green Bonds Impact Report.

Nytt verkyg i hållbarhetsarbetet: Lån för Social Hållbarhet

Just nu pågår ett arbete med att utveckla en ny produkt, Lån för Social Hållbarhet. Tanken är att dessa lån ska kunna användas av kommuner och regioner, inklusive deras bolag, för att främja investeringar för ett socialt hållbart samhälle.


Ansvarsfull verksamhet 

Riskaptiten är låg och ett professionellt agerande, höga etiska krav samt god affärssed ska prägla vår verksamhet. Med en tydlig ansvarsfördelning och fokus på ägarstyrning, bolagsstyrning och etik säkerställer vi att de lagar, bestämmelser och föreskrifter som gäller för verksamheten följs. 

 

Samhällsengagemang 

För att öka effekten av vårt hållbarhetsarbete och svara upp mot intressentförväntningar engagerar vi oss i relevanta samhällsfrågor, ofta i samarbete med andra. 


Hållbar organisation

Att ha en hållbar organisation är avgörande för att leva upp till både uppdrag och vision. Med hållbar organisation menar vi en organisation som präglas av en stark kultur och goda arbetsförhållanden, med friska och motiverade medarbetare och chefer. Arbetsmiljön främjar mångfald och jämställdhet, och diskriminering förekommer inte. 

Medarbetare på event

ESG (Environment, Social, Governance)

Ett begrepp som etablerats på finansmarknaden för att beskriva företags arbete med miljö-, sociala och bolagsstyrningsfrågor. Det används även som definition för hållbarhetsarbete.

ESG-rating

En rad aktörer ger oss god ESG-rating. Vi anses tillhöra den grupp av finansiella institutioner vars verksamhet är minst exponerad för hållbarhetsrisker.


Agenda 2030 – de globala målen för hållbar utveckling 

Kommuners och regioners omfattande arbete med hållbar utveckling gör att även vår verksamhet på många sätt träffar Agenda 2030, de Globala målen för hållbar utveckling. En mappning visar att vi har en direkt eller indirekt påverkan på 15 av de 17 globala målen och cirka 50 av 169 delmål. 

Hållbarhetsrapport

I vår Hållbarhetsrapport sammanfattas årligen vad som har uppnåtts i hållbarhetsarbetet. Rapporten innehåller all information om hur vår verksamhet bidrar till, men även påverkar, vår omvärld.