Rättsligt meddelande: Integritet och personuppgifter. Den här informationen är viktig, så läs noga igenom innan du fortsätter. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du vissa villkor.

Årsöversikt 2020

Kommuninvest i Sverige AB

Ordförande har ordet

”Kommuninvest är en viktig del av samhällets motståndskraft. I den första fasen av pandemin säkrade vi kommunsektorns tillgång till lånefinansiering även när det blåste som värst. En gedigen kapitaliseringsplan, en förstärkt digital kapacitet och en aktiv utveckling av hållbarhetsarbetet gör att vi står väl rustade för framtiden.”

– Ellen Bramness Arvidsson, Ordförande

VD har ordet

”Tack vare stöd från regeringen hade kommunsektorn, trots coronapandemin, en stark finansiell ställning vid utgången av 2020. Tillgången till lånefinansiering, genom samverkansverktyget Kommuninvest, var god även när marknadsstressen var som störst. En förbättrad digital kapacitet, en gedigen kapitaliseringsplan och ett utvecklat hållbarhetsarbete var viktiga steg framåt för Kommuninvests verksamhet.”

– Tomas Werngren, Verkställande direktör


Coronapandemin

Kommuninvest har under 2020 hanterat coronapandemin och dess konsekvenser utan några väsentliga problem. Tillgången till kapitalmarknaden har genomgående varit god. Likviditets- och kapitalsituationen har varit stark. Det digitala arbetssätt som helt eller delvis tillämpats har fungerat bra. Även om utvecklingen framöver skulle förvärras kan detta arbetssätt upprätthållas.

Hållbarhet

Så bidrar Kommuninvest till välfärdsbygget

Hållbarhetsarbetet utgår från vårt uppdrag, att finansiera kommunsektorns utveckling och investeringar för ett gott och hållbart samhälle, och från de förväntningar som våra intressenter har på oss. Ambitionen är att integrera hållbarhet i hela vår verksamhet.

Hållbar finansiering är vårt uppdrag

Kommuninvest erbjuder finansiella tjänster och produkter som stödjer kommuners och regioners arbete för god ekonomisk hushållning och en hållbar utveckling.
Det ger förutsättningar för att skattepengar används så effektivt som möjligt, att öka stabiliteten i det finansiella systemet samt främja kommunsektorns hållbarhetsarbete.


Verksamhet

Hållbar finansiering och tillgänglig kunskap

Den globala pandemin som drabbade världen under året gav nya utmaningar för Sveriges kommuner och regioner. Det breda statliga stödet har gjort skillnad men de stora investeringsbehoven och de demografiska utmaningarna för sektorn kvarstår. Den kommunala samverkan som Kommuninvest representerar, som möjliggör konkurrenskraftig långivning och tillgång till finansiell expertis för en effektiv skuldförvaltning, är mer relevant än någonsin.

Starka resultat

Generösa statliga bidrag minskar behovet av lånefinansiering. Den kommunala låneskulden förväntas växa med 40 mdkr under 2020 till 766 (726)¹ mdkr. Kommuninvest fortsätter att stärka sin ställning och Bolaget finansierade 58 (56) procent av kommunsektorns totala skuld.

Lån som möter kundernas behov

Kommuninvests utlåning växte under 2020 till 442,8 (406,5) mdkr. Tillväxten speglar ökade investerings- och upplåningsbehov bland Sveriges kommuner och regioner. Ökningen visar även på en ökad konkurrenskraft hos Kommuninvest. Vid utgången av 2020 hade
Kommuninvest totalt 912 (964) aktiva låntagare.

Betydande låntagare med högsta kreditbetyg

Kommuninvest lånar upp pengar på kapitalmarknader i Sverige och internationellt vilket finansierar utlåningen till kommuner och regioner. Trots hög global oro gällande utveckligen av pandemin så har Bolagets strategiska upplåningsmarknader fungerat väl med en god efterfrågan på Kommuninvests obligationer. Kommuninvest kunde fullfölja sina upplåningsplaner till konkurrenskraftiga priser. Den totala upplåningen vid årets slut uppgick till 492,9 (446,8) mdkr i nominella termer.

Likviditetsreserv för att klara kundbehov i alla lägen

För att säkerställa att Bolaget kan leva upp till sina åtaganden även i perioder av stress på de finansiella marknaderna har Kommuninvest en likviditetsreserv. Under året har Bolaget uppvisat god likviditetsberedskap där samtliga interna och lagstadgade krav har efterlevts med god marginal trots marknadsoron kopplat till pandemin. Reserven utgörs av korta placeringar med hög kreditvärdighet. Reserven uppgick vid årets slut till 59,6 (44,7) mdkr, motsvarande 14 (11) procent av utlåningsvolymen.


Medarbetare

Digital mognad och kontinuerligt lärande

Bolagets digitala mognad har under pandemin påskyndats och den övergripande förändringsförmågan har stärkts. Bolagets förmåga att hantera krissituationer har än en gång visat sig vara stark. En annan positiv konsekvens är att beteendeförändringen att tillgodose sig digital kompetensutveckling har skett i snabbare takt än annars hade skett.


Finansiell ställning

Det egna kapitalet i Bolaget uppgick vid utgången av 2020 till 8 704,2 (7 602,0) mnkr, efter lämnat koncernbidrag om 225,9 (393,5) mnkr till Föreningen. Den totala kapitalbasen var 7 376,6 (7 418,8) mnkr vilket gav en total kapitalrelation om 302,5 (126,8) procent.

Marknadsandelar, kommunal lånefinansiering

Utlåningsportfölj per låntagarkategori

Upplåningsportfölj per
program

Balansräkning

Rörelseresultat före skatt

Flerårsöversikt Kommuninvest i Sverige AB

2020 2019 2018 2017 2016
Balansomslutning, mdkr 527,4 471,3 417,2 356,9 361,7
Utlåning, mdkr 445,8 408,2 355,7 310,1 277,0
Årets resultat, mnkr 179,7 307,9 586,1 876,0 309,8
Medlemmar, totalt 292 290 288 288 286
Varav kommuner 278 278 277 277 275
Varav regioner 14 12 11 11 11
Kärnprimärkapitalrelation1, % 302,5 126,8 188,4 212,4 103,7
Primärkapitalrelation2, % 302,5 126,8 188,4 212,4 103,7
Total kapitalrelation3, % 302,5 126,8 188,4 212,4 122,1
Bruttosoliditetsgrad enligt CRR4, % 1,43 1,58 1,75 1,78 1,56
1) Kärnprimärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp.  2) Primärkapital i relation till totalt riskexponeringsbelopp. 
3) Total kapitalbas i relation till totalt riskexponeringsbelopp.  4) Primärkapital i relation till totala tillgångar och åtaganden (exponeringar).